قیمت دستمزد سنگ لاشه

دستمزد نصب سنگ لاشه برای کفپوش بستگی به چند عامل دارد. از جمله تعداد اندازه سنگ‌ها �ب سنگ لاشه شرایط سایت از محل تولید سنگ‌ها برای محاسبه دقیق دستمزد نصب سنگ لاشه باید برای یک پروژه خاص مشخصات مورد نظر را با تولید کننده مجریان مرتبط در نظر گرفته و آنها مشورت گردد.

اما به طور کلی دستمزد کارگران نصب سنگ لاشه برای کف حیات با توجه به نوع سنگ لاشه و محل نصب آن متفاوت است.

برای مثال نصب سنگ لاشه برای کف حیات های بزرگتر و با سطح خاکی بیشترین هزینه را به دنبال دارد و همچنین نوع سنگ لاشه انتخاب شده نیز تاثیری روی قیمت دارد.

قیمت دستمزد سنگ لاشه